Etapa ocupació publica

Professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat d'Economia (borsa d'urgència).

 • Fase: Borsa en funcionament

 • Etapa: Llista definitiva

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/economia


 • Data de publicació

  05/07/2017


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Llistes definitives d'integrants de la borsa de treball del cos de Professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat d'Economia. • Informació complementària

  Els professors admesos hauran de presentar instància telemàtica en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució en l'adreça d'Internet següent: http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/informacion-sobre-las-adjudicaciones-continuas de la Resolució de 16 de febrer de 2016 per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat (vegeu la resolució).

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, sense perjuí de qualsevol altre que s'estime procedent, potestativament, recurs de reposició davant del director general de Centres i Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació; o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació.