Etapa ocupació publica

Director de Departament de Salut Pública (lloc número 13767)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/30/pdf/2016_7425.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7885, de 30/09/2016.


 • Data de publicació

  30/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 7885


 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  Els interessats hauran d'omplir un model de sol·licitud que s'ajuste necessàriament al que consta com a annex I de les bases.

  DOCUMENTACIÓ
  En la sol·licitud es consignaran les dades següents:
  - Dades personals.
  - Currículum professional, incloent-hi preferentment els mèrits acadèmics i/o experiència professional en l'exercici de càrrecs directius en institucions sanitàries o lloc de treball amb funcions semblants al lloc a què es concursa.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i objectius a aconseguir en la plaça que se sol·licite.


  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CONCURS DE PLACES VACANTS DE DIRECTOR DE CENTRE DE SALUD PÚBLICA DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19282_BI.pdf • Lloc de presentació

  - En el registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics).
  - En el de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública.
  - En qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

  En el cas de presentar-la en una oficina de Correus, es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.