Etapa ocupació publica

Director/a económico/a de centre A de l'Hospital Pare Jofre (número de lloc 46182)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_7937.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 7905, de 27/10/2016.


 • Data de publicació

  27/10/2016


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 7905


 • Documentació / Informació

  Els interessats hauran d'omplir degudament el model de sol·licitud (annex I), de la present convocatòria.

  En la sol·licitud es consignaran les dades següents:
  - Dades personals.
  - Currículum professional, incloent-hi preferentment els mèrits acadèmics i/o experiència professional en l'exercici de càrrecs directius en institucions sanitàries o lloc de treball amb funcions semblants a les que es concursa.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i objectius a aconseguir en la plaça que se sol·licite.


  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CONCURS DE PLACES VACANTS DE DIRECTOR ECONÒMIC DE CENTRE DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19332_BI.pdf • Lloc de presentació

  - Registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics).
  - Registre de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública.
  - En qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener:

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus (es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada).
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Recursos