Etapa ocupació publica

Cos d'advocacia (número de registre de la convocatòria 225).

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Bases i obertura de termini

 • Direcció web

  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7235/1545755.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals a comptar de l'endemà al de la publicació d'esta convocatòria en el DOGC de 27/10/2016


 • Data de publicació

  27/10/2016


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya-nº 7235


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds han de dirigir-se a la directora general de Funció Pública, i es tramiten a través d'un d'estos canals:

  a) Telemàtic: a través de la web Tràmits gencat, http://web.gencat.cat/ca/tramits/ mediante el formulari habilitat a este efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació.

  b) Presencial: per mitjà del model de sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal, aprovat per la Resolució GAP/1704/2010, de 28 de maig (DOGC núm. 5643, de 4/6/2010). Les sol·licituds en suport paper es poden obtindre en l'Oficina de Selecció de Personal (c. Rivadeneyra, 6, 3a planta, 08006 Barcelona), així com en les unitats de registre dels departaments de la Generalitat de Catalunya. • Lloc de presentació

  a) Via telemàtica: Les sol·licituds tramitades per esta via queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

  b) Via presencial: Les sol·licituds en suport paper es poden presentar en l'Oficina de Selecció de Personal (c. Rivadeneyra, 6, 3a planta, 08006 Barcelona), així com en les unitats de registre dels departaments de la Generalitat de Catalunya.
  En relació amb la presentació de sol·licituds i de la resta de la documentació, si és el cas, són vàlids els registres dels òrgans o oficines que preveuen els articles 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  66,55€  El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'indiquen a continuació:

  a) En línia amb targeta bancària, a través del web Tràmits gencat, una vegada enviada la sol·licitud telemàtica, omplint directament l'apartat "Per mitjà de targeta de crèdit/dèbit".
  b) Carta de pagament: es pot utilitzar este mig quan es fa la inscripció a través de Tràmits gencat. La carta de pagament ha d'imprimir-se, i la taxa ha d'abonar-se a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA.
  c) Sol·licitud en suport paper: en el cas que l'aspirant opte per presentar la sol·licitud en suport paper, és necessari fer el pagament en qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA, aportant l'imprés de sol·licitud. La presentació de la sol·licitud a què fa referència l'apartat 1.b) d'este annex deu realitzara després del pagament de la taxa.
  d) Transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic: En el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS
  Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades, amb un grau igual o superior al 33%.

  BONIFICACIONS
  a) Amb bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 53,25 euros.
  b) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 46,60 euros.
  c) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 33,30 euros.
  d) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics: 33,30 euros.
  e) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 20,00 euros.


 • Informació complementària

  EXEMPCIÓ DELS EXERCICIS

  Estan exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i, si és el cas, de llengua castellana les persones aspirants que acrediten estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o un dels títols, diplomes i certificats equivalents establits per l'Orde VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Orde VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i/o un dels documents acreditatius del nivell de llengua castellana que consten en la base 2.3.

  Les persones aspirants que consten en estes llistes disposen d'un termini de 10 dies, a partir de l'endemà al de la seua publicació, per a esmenar els defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits.

  ACREDITACIÓ DE REQUISITS

  Junt amb la proposta de nomenament, es farà pública la relació de persones aspirants dels quals no s'haja pogut comprovar d'ofici, en els registres corresponents, els requisits per a participar en el procés de selecció, amb indicació de la documentació que han d'aportar.

  Estos aspirants disposaran de 20 dies naturals a comptar de la data de publicació de la proposta de nomenament per a presentar la fotocòpia confrontada de la documentació requerida i, si és procedent, el dictamen corresponent.

  Les persones aspirants propostes que no presenten la documentació requerida i les que no complisquen les condicions i els requisits exigits no podran ser nomenades funcionàries i totes les seues actuacions quedaran anul·lades.

  PUBLICACIÓ DE RESULTATS, MODELS D'IMPRESOS I INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

  Les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).
  Estes publicacions, així com la resta d'actes que es deriven, els continguts informatius i els models de documents a què fan referència estes bases es poden consultar, amb caràcter general, en la web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Vivenda, en l'apartat d'Administració i Funció Pública (http://governacio.gencat.cat/convocatories).

  En els apartats "Les meues gestions" o "La meua carpeta" de la web Tràmits gencat, les persones aspirants poden obtindre informació actualitzada i individualitzada sobre la seua participació en cada moment del procés de selecció.

  Els aspirants han de presentar preferentment els seus escrits o la seua documentació en l'Oficina de Selecció de Personal de la Direcció General de Funció Pública (c. Rivadeneyra, 6, 3a planta, 08002 Barcelona).


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.