Etapa ocupació publica

Agent de Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases específiques)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2016/11/02_210/2016_011118.pdf


 • Data de publicació

  02/11/2016


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-nº 210


 • Documentació / Informació

  Els interessats en esta convocatòria presentaran sol·licitud en el model que es troba en la web de l'Ajuntament (http://www.aspe.es) i la dirigiran a l'alcalde-presidente de l'Ajuntament d'Aspe. • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Ajuntament d'Aspe (Plaça Major, 1).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,00€  La taxa per drets d'examen s'abonarà en la c.c. del BBVA, a nom de l'Ajuntament d'Aspe,
  amb núm. ES26 0182 5596 9402 0800 001


 • Exempció / Reducció taxes


  BONIFICACIÓ:

  - INEM SENSE SUBSIDI (80%): 6 euros.
  - INGRESSOS INFERIORS SMI (60%): 12 euros.