Etapa ocupació publica

Agent de Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11986.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals, a comptar del següent al de la publicació d'esta resolució en el «Boletín Oficial del Estado» de 17/12/2016.


 • Data de publicació

  17/12/2016


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-nº 304


 • Informació complementària

  Els successius anuncis referents a esta convocatòria, quan procedisquen de conformitat amb les bases, es faran públics en el «Butlletí Oficial de la Província d'Alacant», pàgina web i tauler d'anuncis de la Corporació.