Etapa ocupació publica

Convocatòria 1/2017. Concurs de provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'Agrupació Professional Funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2017_87.pdf


 • Termini

  Tancat.

  La sol·licitud i documentació haurà de presentar-se en el termini de 15 dies hàbils comptats des del dia 17 de gener fins al 6 de febrer de 2017 ambdós inclosos.


 • Data de publicació

  11/01/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 7955


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud en què es faran constar els llocs de treball convocats a què es concorre, es presentarà en el Registre Electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat www.gva.es, guia PROP, ocupació pública, apartat descripció (indiqueu-hi núm. de convocatòria i any: ex. 01/2017), entrant en convocatòria, certificat telemàtic, o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/concurso-de-traslados • Lloc de presentació

  La Sol·licitud només pot ser presentada telemàticament, i no en suport de paper i es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública , apartat descripció -indicar núm. de convocatòria i any (ej. 01/2017) , entrant en convocatòria, certificat telemático), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

  http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/concurso-de-traslados

  S'entendran al·legats i acreditats els mèrits que consten anotats en el Registre de Personal de la Generalitat, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i que hagen de valorar-se d'acord amb la convocatòria sense necessitat d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

  Els mèrits que no hi consten anotats i els que estiguen en condicions d'obtenir-se abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, hauran de ser acreditats mitjançant la presentació d'una còpia compulsada de la documentació corresponent, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, en el Registre de la
  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, en els corresponents registres dels serveis centrals i territorials de les distintes conselleries o en qualsevol de les
  oficines públiques a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  A fi de facilitar la gestió del procediment, la documentació esmentada haurà de presentar-se en el mateix ordre en què estan indicats els apartats del barem assenyalat en la base cinquena.


 • Informació complementària

  Contactes 2n nivell per a resoldre dubtes sobre el CONCURS (sólo concursos, no borses de treball, oposicions, etc):
  - Bernat Calataiud: 248224
  - Carmen Torres: 248228
  - Isabel Pesudo: 248229


 • Més documentació

  PREGUNTES FREQUENTS

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/