Etapa ocupació publica

Convocatòria 1/2017. Concurs de provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'Agrupació Professional Funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns.

 • Fase: Concurs

 • Etapa: Llista provisional. Termini d'al·legacions

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/Edicte-1-2017.pdf


 • Data de publicació

  27/04/2017


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  INFORMACIÓ IMPORTANT:
  Segons disposa la convocatòria, la persona participant que figure com a adjudicatària provisional d'un lloc que implique contacte habitual amb menors (centres educatius, centres de menors, residències i albergs de la Generalitat Jove i qualsevol altre lloc que implique contacte habitual) haurà de presentar certificat negatiu del Registre central de Delinqüents Sexuals, d'acord amb el que disposa la normativa vigent, i que pot obtindre's per qualsevol dels sistemes que s'indiquen en la següent pàgina web:

  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

  (Observació: si se sol.licita el certificat on-line en el formulari cal omplir, de forma obligatòria, el nom dels pares, encara que s'hi indique que es tracta d'una dada opcional).

  Sí el certificat és positiu o no s'aporta en el termini establit, la Direcció General de Funció Pública exclourà a l'aspirant de la seua participació en aquells llocs que impliquen contacte habitual amb menors i informarà a la Comissió de Valoració la dita exclusió.

  Si la sol.licitud se realitza de forma presencial, i als únics efectes del compliment del termini, l'interessat haurà d'aportar justificant de la sol.licitud de l'esmentat certificat i adjuntar la Declaració responsable i autorització d'accés al Registre central de Delinqüents Sexuals, segons model que s'acompanya al present Acord. • Informació complementària

  Termini d'al·legacions, deu dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'edicte: 27/04/2017
  Dirigir-la a:
  CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES.
  D.G. FUNCIÓ PÚBLICA.
  Servici de Selecció, Provisió i Carrera Professional Horitzontal.
  Ciutat Administrativa 9 d'Octubre- Torre 4.
  C/ Castan Tobeñas, 77 - 46018 València


 • Més documentació

  LLISTA PROVISIONAL D'ADJUDICATS

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Declaració responsable i autorització d'acces al registre central de delinqüents sexuals

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/