Etapa ocupació publica

Convocatòria 1/2017. Concurs de provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'Agrupació Professional Funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns.

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: (Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/09/pdf/2017_5122.pdf


 • Data de publicació

  09/06/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 8059


 • Lloc de presentació

  L'acte de presa de possessió, al qual queda convocat tot el personal especificat en l'annex de la present resolució, inclòs els que exercisquen les opcions previstes en la base tercera, tindrà lloc el 3 de juliol 2017, a les 09.00 hores, segons la província en què hagen obtingut destinació, en les seus següents:
  a) Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques a Alacant, Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre Generalitat) 03003 Alacant.
  b) Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques a Castelló, c/ Major, 78, 12001 Castelló de la Plana.
  c) Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Servei de Selecció, Provisió i Carrera Professional Horitzontal de la Direcció General de Funció Pública ciutat administrativa 9 d'Octubre, c/ Castán Tobeñas, 77, Sala 1, Edifici A.
  Els efectes econòmics i administratius de la presa de possessió són del dia 1 de juliol de 2017.


 • Informació complementària

  D'acord amb el que disposa la disposició transitòria tercera del Reglament de selecció, provisió i carrera professional horitzontal, el personal que es trobe exercint un lloc de treball adscrit a un cos, agrupació professional o escala de distinta classificació professional al de pertinença per mitjà de nomenament com personal funcionari interí d'urgència, podrà optar per romandre en el dit lloc per mitjà de la regularització de nomenament provisional per millora d'ocupació o incorporar-se a la destinació adjudicat en el concurs.
  Així mateix els que hagen sigut anomenats provisionalment en millora d'ocupació durant la tramitació del present concurs podran optar per romandre en el dit nomenament o incorporar-se al lloc adjudicat en el concurs.
  L'opció haurà de comunicar-se al Servei de Selecció, Provisió i Carrera Professional Horitzontal al compte de correu provisio_llocs@gva.es en el termini de 10 dies naturals des de la publicació de la present resolució, entenent que en el supòsit de no exercir opció opta per la incorporació al lloc de treball obtingut en el concurs