Etapa ocupació publica

Facultatius Especialistes d'Àrea.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://sede.asturias.es/bopa/2017/01/30/2017-00637.pdf


 • Termini

  Tancat.

  1 mes a comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Boletín Oficial de Asturias, número 23, de 30/01/2017.


 • Data de publicació

  30/01/2017


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Principado de Asturias-nº 23


 • Documentació / Informació

  Els interessats a formar part de les borses de demandants d'ocupació del Servici de Salut del Principat d'Astúries hauran de realitzar la inscripció i la consignació dels requisits i mèrits en el registre telemàtic a través de l'aplicació informàtica "http://forbepe.sespa.es/", seguint les instruccions descrites en l'annex V d'esta convocatòria.

  En la sol·licitud d'alta es consignarà la categoria objecte de demanda i atés que la borsa de demandants d'ocupació és única per a cada categoria els interessats hauran d'establir la seua orde de prioritat per a l'oferta de nomenaments, per àmbit geogràfic (àrea sanitària), sent considerada la consignada en primer lloc com a principal i una altra o altres com secundàries, triades per orde de prioritat. Per a això, una vegada omplits totes les dades personals d'acord amb allò que s'establix en la base anterior, seguint les instruccions descrites en l'annex V, es podrà imprimir la demanda d'ocupació (Annex I) i procedir a omplir la resta de dades que s'hi reflectixen.

  Omplits totes les dades requerides en l'aplicació, s'imprimirà la demanda d'ocupació (annex I). Amb este document l'interessat a participar en l'actual procés de baremació de mèrits haurà de dirigir-se al Servici de Personal de la Gerència en què es trobe treballant o de qualsevol de les àrees sanitàries del Servici de Salut del Principat d'Astúries on se li proporcionarà una clau d'accés a la Web, de caràcter personal i intransferible.

  Als interessats que no es troben prestant servicis en l'àmbit del Servici de Salut del Principat d'Astúries, se'ls proporcionarà telefònicament la dita clau pels Servicis Centrals del SESPA (Secció de Personal Estatutari) cridant als següents números de telèfon: 985108584 i 985108533.

  Una vegada que l'interessat dispose dels seus credencials d'accés podrà tornar a accedir a l'aplicació http://forbepe.sespa.es/, amb la finalitat de gravar tots els cursos i altres mèrits per a la baremació (apartats 2 i 4 dels barems) seguint les instruccions dels annexos VI i VII.

  L'aplicació, per a més seguretat i garantia de confidencialitat, obligarà l'usuari a canviar la clau d'accés introduint un codi alfanumèric que només haurà de conéixer l'interessat.

  Els aspirants hauran d'aportar tots els mèrits relatius a formació, servicis prestats, cursos i altres mèrits d'acord amb el que disposen les bases tercera i següents d'esta resolució.

  Una vegada recopilats tots els mèrits, l'interessat haurà de registrar tant l'annex I (demanda d'ocupació) com l'annex II (baremació de mèrits LLETGES) junt amb tota la documentació acreditativa de mèrits presentats (formació, servicis prestats, cursos i altres mèrits) i requisits d'inscripció (titulació/ especialitat, nacionalitat/ edat i certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals).

  Dels annexos I i II es presentaran dos exemplars, un d'ells quedarà en poder de l'Administració i el segon exemplar s'entregarà a l'interessat una vegada segellat i registrat per l'oficina pública on es presente la sol·licitud. • Lloc de presentació

  En la Gerència d'Àrea assenyalada com a preferent en la demanda d'ocupació. En cas de ser demandant d'ocupació en diverses categories i tindre designades com a "preferents", diverses àrees sanitàries, l'interessat podrà presentar-la en qualsevol d'elles. Tot això, sense perjuí del que disposa respecte d'això en l'Art. 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú vigent en virtut del que disposa en la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Informació complementària

  * Registre d'"Alta Disponibilitat".
  A causa de l'escassetat de professionals en algunes categories es crea un registre de "alta disponibilitat" amb la finalitat de captar aquells demandants que estiguen disposats a acceptar nomenaments d'urgent cobertura assistencial i a treballar en totes les àrees sanitàries del Servici de Salut del Principat d'Astúries.

  * Legislació d'aplicació.
  La valoració de mèrits dels aspirants que sol·liciten l'alta com a demandants d'ocupació del Servici de Salut del Principat d'Astúries es realitzarà d'acord amb els barems que s'arrepleguen als annexos III i IV d'esta convocatòria que corresponen amb els annexos I i VI del Pacte sobre contractació de personal temporal i aprovar les Bases que regiran la present convocatòria.

  La present convocatòria es regirà per estes bases i pel Pacte sobre contractació de personal temporal del Servici de Salut del Principat d'Astúries, així com per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut.


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.