Etapa ocupació publica

Tècnic/a d'administració general.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Bases específiques

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=89725


 • Data de publicació

  25/02/2017


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-nº 24


 • Documentació / Informació

  Els interessats en esta convocatòria hauran de presentar omplit el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés a la Funció Pública. Autoliquidació", d'acord amb model oficial, que haurà de ser imprés des de l'apartat corresponent de la pàgina Web de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es). Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.
  En les dependències de l'Ajuntament de Castelló (Punts d'Informació Multimèdia), es posarà a disposició dels interessats que ho requerisquen, els recursos informàtics suficients per a accedir a la dita pàgina web, omplir i imprimir el document.
  Amb el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés en la Funció Pública Local.Autoliquidació", ja omplit i imprés, s'efectuarà el pagament dels drets d'examen. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament (Pl. Major núm. 1) o en els Registres de les Juntes de Districte Nord (Pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (Avd. Germans Bou, 17) , Districte Oest (Pl. Espanya s/n , antiga estació Renfe) i Districte Marítim (Passeig Bonavista núm. 28 ) o en la forma prevista en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  35,00€  El pagament dels drets d'examen, s'efectuarà en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.