Etapa ocupació publica

Lloc número 60202, Director/a metje d'hospital del Departament de Salut d'Orihuela

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/21/pdf/2017_2079.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV número 8004, de 21/03/2017


 • Data de publicació

  21/03/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 8004


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran d'omplir una sol·licitud que s'ajuste necessàriament al model que consta com a annex I

  En la sol·licitud es consignaran les dades següents:
  - Dades personals.
  - Currículum professional, incloent-hi preferentment els mèrits acadèmics i/o experiència professional en l'exercici de càrrecs directius en institucions sanitàries o lloc de treball amb funcions semblants a les que es concursa.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i objectius a aconseguir en la plaça que se sol·licite.


  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CONCURS DE PLACES VACANTS DE DIRECTOR MÈDIC D'HOSPITAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19328_BI.pdf • Lloc de presentació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran d'omplir una sol·licitud que s'ajustarà necessàriament al model que consta com a annex I. La sol·licitud s'haurà de presentar en el registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics), en el de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar-la en una oficina de Correus, es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.


 • Informació complementària

  1. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
  - Centre de destinació: Hospital Vega Baja d'Orihuela.
  - Localitat del lloc: Orihuela.
  - Naturalesa: estatutària.
  - Forma de provisió: lliure designació.
  - Classificació: A1-28-B

  2. VALORACIÓ DE MÈRITS
  - Valoració del treball realitzat. Exercici de llocs de treball que guarden similitud amb el contingut tècnic i especialització del lloc sol·licitat.
  - Realització i valoració d'una memòria del lloc de treball. La memòria consistirà en una anàlisi del lloc de treball sol·licitat, les seues característiques, condicions, mitjans necessaris, propostes de millora en el desenrotllament de les funcions i totes aquelles altres qüestions que l'aspirant considere d'interés o importància. La seua extensió no podrà excedir 20 folis.
  - Entrevista, de caràcter potestatiu, a la qual es fa referència en el punt 4.2. de la present convocatòria. Es realitzarà davant de la comissió avaluadora una entrevista. L'entrevista serà pública i es realitzarà en acte únic o en el menor nombre de sessions necessàries amb la menor dilació possible en el temps. En l'entrevista es comprovaran i valoraran els coneixements del lloc de treball sol·licitat, així com l'aptitud, eficàcia i experiència professional de l'aspirant i totes les circumstàncies que es necessiten per al millor exercici de les funcions. Es valorarà, a més, la capacitat d'iniciativa, productivitat i nivell de responsabilitat.

  3. RESOLUCIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA PLAÇA
  - Els interessats disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la mencionada proposta per a realitzar les al·legacions que estimen pertinents.

  - La convocatòria podrà ser declarada deserta, per acord motivat, quan no concórreguen sol·licitants idonis per al seu exercici.

  - En el cas que les persones triades renunciaren al càrrec abans de la presa de possessió, es formularà nova proposta de nomenament.

  - La persona que haguera sigut seleccionada per a ocupar el lloc objecte de la present convocatòria quedarà en la situació administrativa que li corresponga segons la seua vinculació i règim jurídic de procedència.

  - El personal nomenat per a l'exercici d'un lloc de treball per lliure designació podrà ser cessat discrecionalment per l'autoritat que en va acordar el nomenament.


 • Recursos