Etapa ocupació publica

Oficial/a mecànic/a

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Informació pública de les bases

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000029000016c7434df0be000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  28/03/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 8009


 • Documentació / Informació

  Ompliment de la sol·licitud, que serà facilitada pels servicis municipals. Hauran de presentar-la en el Registre General, en el carrer de la Llibertat, número 2, o bé en la forma prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administració Comú. En este últim cas, s'haurà d'enviar la sol·licitud i la titulació requerida abans que finalitze el termini de presentació de les instàncies, a l'atenció de l'àrea de Recursos Humans, al número de fax: 961212223 o per correu electrònic a: rrhh@silla.es

  La sol·licitud anirà acompanyada amb la còpia del DNI i la titulació exigida.

  Posteriorment, a requeriment del Tribunal, prèviament a la fase de concurs caldrà aportar la documentació següent:
  - Tots els documents que es pretenen fer valdre per al concurs de mèrits. Els documents hauran de ser originals o compulsats amb l'original. En cas contrari, els documents aportats no seran considerats.
  - Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite l'experiència laboral, en el cas d'al·legar experiència laboral en funcions iguals o semblants, per a la fase de concurs.
  - Currículum.
  Quant a les titulacions, l'aportació de documentació acreditativa d'una titulació suposarà tindre per acreditades les diferents titulacions inferiors necessàries per a accedir a la titulació efectivament acreditada. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, en el carrer de la Llibertat, número 2, o bé en la forma prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. En este últim cas, s'haurà d'enviar la sol·licitud i la titulació requerida abans que finalitze el termini de presentació de les instàncies, a l'atenció de l'àrea de Recursos Humans, al número de fax: 961212223 o per correu electrònic a: rrhh@silla.es


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  25,00€  Els drets d'examen hauran d'ingressar-se en el compte bancari ES 69 0081 1476 1200 0102 0707 del Banc de Sabadell.