Etapa ocupació publica

Pediatre d'Atenció de Primària.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=957098503333


 • Data de publicació

  17/04/2017


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de Aragón-nº 72


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a participar en les proves selectives hauran d'omplir-se via web en l'adreça http://www.aragon.es/sas/oposiciones, per mitjà de l'ompliment del model informàtic de sol·licitud que haurà de ser ratificada a través de la seua presentació dirigida a la Direcció Gerència del Servici Aragonés de Salut. • Lloc de presentació

  Els 2 exemplars de la sol·licitud (Administració i l'interessat) junt amb el justificant del pagament de la taxa, s'hauran de presentar en el Registre del Servici Aragonés de Salut (Plaça de la Convivencia, 2 - 50017 - Saragossa), a través de les Unitats de Registre de Documents del Govern d'Aragó o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  39,43€  Haurà d'efectuar-se el pagament de la taxa per drets d'examen per mitjà d'ingrés en qualsevol de les oficines d'Ibercaja en el compte ES25 2085 5200 8203 3301 5944.

  Una vegada realitzat el pagament, l'entitat bancària conservarà l'últim exemplar del model de sol·licitud i tornarà els 2 exemplars restants als interessats, i on haurà de figurar el segell o impressió mecànica acreditativa del pagament dels drets d'examen o aportar justificant bancari d'haver realitzat l'ingrés de la quantia ressenyada.

  Els exemplars seran presentats junt amb la sol·licitud en el Registre assenyalat en la convocatòria.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS

  a) Les persones que hagen obtingut el reconeixement com a víctimes per actes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet i els seus fills, d'acord amb la normativa vigent que els siga aplicable.

  b) Els demandants d'ocupació que figuren inscrits com a desempleats durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de convocatòria de les proves selectives.

  c) Aquelles persones que acrediten que no han tingut cap ingrés durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de convocatòria de les proves selectives, o els ingressos de les quals no superen el salari mínim interprofessional

  Les esmentades circumstàncies hauran de ser degudament acreditades amb la presentació de la instància per a prendre part en les proves selectives. En el supòsit previst en l'apartat b), haurà d'aportar-se informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació expedit per l'Institut Aragonés d'Ocupació (pot obtindre's on line a través de l'Oficina Electrònica de la seua pàgina web www.aragon.es/inaem) o document acreditatiu equivalent expedit pel Servici Públic d'Ocupació competent.


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.