Etapa ocupació publica

Secretari/ secretària artístic/a

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://dogv.gva.es/datos/2017/04/26/pdf/2017_3451.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà des de la data de publicació de les bases en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8027, i es podrà realitzar fins al 20 de maig de 2017, inclòs.


 • Data de publicació

  26/04/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 8027


 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen participar en aquest procés selectiu hauran d'emplenar la sol·licitud d'inscripció a través de la web, acompanyada de la documentació següent:
  - Curriculum vitae actualitzat.
  - Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  - Còpia de la titulació universitària corresponent.
  - Còpia del DNI/NIE.
  - Declaració responsable (annex I), degudament emplenada i firmada.
  - Els aspirants amb algun tipus de discapacitat, el certificat corresponent que acredite el grau i tipus de discapacitat.
  - Tota aquella documentació que es considere oportuna per a acreditar els requisits exigits i necessaris per a dur a terme la valoració de mèrits establida en el punt set.

  El Palau de les Arts podrà, en qualsevol moment, exigir la presentació dels documents originals per a verificar la seua autenticitat. • Informació complementària

  CONDICIONS DEL LLOC OFERIT
  - Modalitat de contracte: contracte indefinit.
  - Data d'inici: pendent per determinar.
  - Període de prova: sis mesos.
  - Grup professional: direcció departamental.
  - Enquadrament: II-3.
  - Salari anual: 50.612 € bruts

  PUBLICITAT DEL PROCÉS
  Totes les publicacions referents a aquesta convocatòria es realitzaran en la web del Palau de les Arts, en l'apartat d'ocupació corresponent, i es faran referits al document d'identitat de cada un dels candidats.

  A partir de la publicació tant de la puntuació obtinguda en la segona fase, i fins a la publicació del resultat final del procés en la web, es podran presentar reclamacions, i aquestes es resoldran en el termini màxim de 72 hores des de la seua presentació.