Etapa ocupació publica

Administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/04/26_79/2017_004000.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals a comptar del següent a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. (BOP núm. 79, de 26/04/2017)


 • Data de publicació

  26/04/2017


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-nº 79


 • Documentació / Informació

  Junt amb la instància segons model oficial, els interessats/ades hauran d'aportar els documents següents:
  a) Fotocòpia del DNI o documentació equivalent per als no nacionals.
  b) Còpia compulsada de la titulació acadèmica i, si és el cas, certificat d'equivalència.
  c) Declaració jurada de no estar incurs en causa d'inhabilitació o haver sigut separat del servici.
  d) Justificant de pagament de la taxa. En cas d'exempció en el pagament de la taxa s'haurà d'aportar documentació acreditativa de l'exempció.

  Les còpies dels documents aportats junt amb la instància hauran de presentar-se degudament compulsades.

  En cap cas s'admetrà la documentació justificativa fora del termini indicat per a la presentació.

  La documentació a baremar es presentarà amb caràcter posterior al desenrotllament de la fase d'oposició, únicament per aquells que hagen superat esta fase, llevat que les bases específiques de la convocatòria establisquen una previsió distinta.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Els qui concórreguen al present procediment selectiu amb alguna discapacitat reconeguda, en el moment de presentar la instància sol·licitant prendre part en la present convocatòria, aportaran certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició. Este certificat determinarà de forma fefaent la deficiència o deficiències permanents que han donat origen al grau de minusvalidesa reconegut, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents al lloc objecte de la present convocatòria.
  El Tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de la prova. A este efecte els interessats hauran de presentar la petició corresponent junt amb la sol·licitud de participació en la convocatòria. • Lloc de presentació

  En el registre d'entrada de documents de l'Ajuntament o en la forma que indica l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  6,18€  L'ingrés es realitzarà directament en l'entitat col·laboradora on constarà el nom de l'interessat i el concepte pel qual s'ingressa la taxa, "Participació en la Borsa d'Administratiu".


 • Exempció / Reducció taxes


  Estaran exempts del pagament de la taxa aquells contribuents en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:
  a) Hagen sigut declarats pobres per precepte legal.
  b) Estiguen inclosos en el Padró de Beneficència.
  c) Els empadronats en este municipi que estiguen en situació de desocupació.

  Tindran una bonificació del 50% en drets d'examen:
  - Totes les persones que presente la declaració administrativa d'invalidesa o disminució física expedida per l'Organisme o autoritat competent.
  - Aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa.

  Els qui al·leguen la condició de desempleats/ades, hauran d'aportar el certificat que acredite que no reben cap tipus de prestació. El dit document servirà de justificant per a l'exempció del pagament de la taxa.


 • Informació complementària

  PUBLICITAT DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA:
  Les convocatòries i els successius anuncis relatius a la constitució de la borsa de treball, així com els documents annexos (instància, entitats col·laboradores, declaració jurada, instància per a presentació de mèrits), es publicaran en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal (www.portademariola.com).
  A efectes informatius, tota la informació del procés s'inclourà simultàniament en el Portal de la Transparència de la web municipal, en la secció relativa a "Informació sobre la institució, la seua organització, planificació i personal".