Etapa ocupació publica

Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat de Tecnologia. (Borsa de treball extraordinària)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/164278402/1+Convocat%C3%B2ria/b6954956-1aac-4105-bb78-407fbb9e02f1


 • Data de publicació

  09/05/2017


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE JUNTAMENT AMB LA INSTÀNCIA

  Amb caràcter obligatori:

  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. Si hi manca, s'haurà d'aportar la fotocòpia del DNI. (Reial decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o, si hi manca, depòsit del títol i certificat acadèmic.
  3. Fotocòpia compulsada del títol o experiència docent que acredita la formació pedagògica i didàctica que s'estableix en l'annex V d'aquesta convocatòria.
  4. Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià expedit a l'empara de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  5. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents indicats en l'annex IV (només per a aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola).


  Apartats del barem:

  Apartat 1. Certificat en què consten exercicis aprovats en l'oposició (no caldrà quan s'hi al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat Valenciana).
  Apartat 2.- full de serveis prestats en centres públics o, en defecte d'això, fotocòpia de la presa de possessió i cessament, en què figure l'especialitat, de tots els períodes treballats acompanyats d'informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  Apartat 3. Fotocòpia dels contractes de treballs de tots els períodes treballats i informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.

  Tots els documents s'han d'aportar juntament amb la instància en el termini establit en aquesta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de termini no es tindrà en compte en la baremació.

  No es computarà cap mèrit que no estiga inclòs en el barem de la convocatòria.


  MODEL DE SOL·LICITUD. CONVOCATÒRIA PER A ATENDRE VACANTS I/O SUBSTITUCIONS EN CENTRES PÚBLICS DEPENENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31167_BI.pdf • Lloc de presentació

  Preferentment en la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.