Etapa ocupació publica

Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat de Tecnologia. (Borsa de treball extraordinària)

 • Fase: Valoració de mèrits

 • Etapa: Llista provisional - Al·legacions

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/tecnologia


 • Termini

  Tancat.

 • Data de publicació

  08/06/2018


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Llista provisional d'integrants a la borsa de treball del cos de professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Tecnologia. • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Informació complementària

  Les persones interessades disposen d'un termini de reclamacions de cinc dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, preferentment al Registre General de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i s'han de dirigir a la Subdirecció General de Personal Docent de la conselleria esmentada.