Etapa ocupació publica

Professor del Conservatori Municipal de Música.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Nova obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/07/17_135/2017_007751.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP núm. 135, de 17/07/2017).

  Únicament per a l'especialitat de llenguatge musical i exclusivament per a les persones que posseïsquen el títol següent: "Título Superior de Música: Especialitat: Interpretació de qualsevol especialitat instrumental" i no hagueren presentat la sol·licitud en el termini anterior.


 • Data de publicació

  17/07/2017


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-nº 135


 • Documentació / Informació

  Es modifica l'anterior acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió del dia 23 de maig de 2017, pel qual s'aprovava la convocatòria i les bases que havien de regir les proves de selecció per a la constitució de borses de treball de Professor del Conservatori Municipal de Música de diverses especialitats, en el sentit d'incloure en subapartat e), de l'apartat 3, de la Base Segona com a titulació vàlida per a l'especialitat de llenguatge musical, el títol de "Título Superior de Música: Especialitat: Interpretació de qualsevol especialitat instrumental".

  Per tant, les persones que posseïsquen el títol següent: "Título Superior de Música: Especialitat: Interpretació de qualsevol especialitat instrumental" i no hagueren presentat la sol·licitud en el termini anterior, disposaran d'un nou termini de presentació d'instàncies