Etapa ocupació publica

Intendent general de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases específiques)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/07/04_126/2017_005443.pdf


 • Data de publicació

  04/07/2017


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-nº 126


 • Documentació / Informació

  Qui desitge prendre part en aquestes proves selectives, ha de presentar emplenat el formulari de "Solicitud d'admissió a proves selectives per a ingrés de personal", d'acord amb model oficial, que serà facilitat per l'ajuntament. Amb el formulari de "Solicitud d'admissió a proves selectives per a ingrés de personal" ja emplenat, s'efectuarà el pagament dels drets d'examen.

  Juntament amb la sol·licitud (ejemplar per a l'ajuntament) s'adjuntarà:
  a) Fotocòpia del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de l'original de la titulació acadèmica que figura com a requisit.
  c) Memòria projecte (exercici sisé)
  d) Fotocòpia compulsada del permís de conduir. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament d'Elda, siti a la Plaça Constitució núm. 1, en la forma que determinen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. S'admet la presentació per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de l'Ajuntament que hi ha en la pàgina web (www.elda.es)


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  60,00€  Els aspirants hauran d'abonar, en concepte de taxa per drets d'examen, la quantitat de 60 euros. Aquesta tarifa s'incrementarà en 20,00 € quan s'hagen de realitzar proves psicotècniques a l'Ajuntament.
  El pagament s'efectuarà a través de les entitats financeres col·laboradores que consten en la sol·licitud esmentada.

  Els drets d'examen esmentats només es tornaran a qui no siga admés al procediment selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.


 • Exempció / Reducció taxes


  S'establixen les següents quotes reduïdes:

  - Del 5% de la quota general, en els supòsits següents:

  a) Les persones inscrites en l'INEM com a demandants d'ocupació, i que no perceben cap subsidi, segons certificat emés per l'INEM, el qual s'adjuntarà a la instància de sol·licitud amb una antiguitat de com a mínim 2 mesos com a demandant d'ocupació no subsidiat.
  b) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, la qual s'acreditarà per mitjà de credencial o certificat expedit per l'Administració competent o per mitjà de testimoni de sentència ferma.
  c) Les víctimes de violència de gènere, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de còpia de la denúncia efectuada davant del jutjat o Forces i Cossos de Seguretat.
  d) Les persones integrades en unitats familiars amb rendes iguals o inferiors a l'IPREM, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de còpia de l'última declaració de renda presentada o certificat de no presentació.
  e) Les persones demandants de vivenda de lloguer social, segons certificat emés per l'Institut Municipal de Servicis Socials.

  - Del 50% de la quota general, en els supòsits següents:

  a) Les persones integrades en unitats familiars que siguen famílies nombroses amb rendes iguals o inferiors al 1,5 de l'IPREM, la qual cosa s'acreditara per mitjà de llibre de família i còpia de l'última declaració de renda presentada o certificat de no presentació.
  b) Les persones inscrites com a demandants d'ocupació en l'INEM, amb una antiguitat mínima d'un mes i que no es troben incloses en l'apartat anterior.

  La resta de normes que regulen esta matèria estan contingudes en l'esmentada Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Drets d'Examen, aprovada per este Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 06-02-2009, (BOP núm. 49, de data 12-03-2009) i modificada per este Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 30-06-2016, (BOP núm. 198, de data 14-10-2016).


 • Informació complementària

  PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
  Les bases d'aquesta convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el tauler d'anuncis electrònic i en la pàgina web de l'Ajuntament, i es publicarà un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

  ADMISSIÓ D'ASPIRANTS, COMENÇAMENT DE LES PROVES
  Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, mitjançant una resolució de l'Alcaldia, s'aprovarà la llista provisional d'aspirants admesos/eses i exclosos/oses. La dita resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis electrònic i en la pàgina web de l'Ajuntament, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenar els defectes que hagen motivat l'exclusió o per a realitzar les al·legacions que es consideren oportunes.

  Conclòs el termini de reclamacions i esmenes i resoltes per l'Alcaldia, s'elevarà a definitiva la llista d'admesos/eses i exclosos/oses mitjançant una resolució, i s'entendrà que, en cas que no hi haja cap reclamació, esdevindrà automàticament definitiva, i es farà pública en els mateixos mitjans que la llista provisional.

  En la resolució per la qual s'aprove la llista definitiva, es determinarà el lloc, la data i l'hora de començament del primer exercici, així com l'ordre de crida dels aspirants, que es farà públic en el BOP i en el tauler d'anuncis electrònic i pàgina web de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de 15 dies.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.