Etapa ocupació publica

Administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000460000048f434e2847000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 140, de 21/07/2017).


 • Data de publicació

  21/07/2017


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-140


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants faran constar que reunixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s'opte, es dirigiran a l'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament i es presentaran segons el model oficial inclòs en l'annex I.

  Els sol·licitants, manifestaran en les instàncies:

  1.- Que reunixen totes les condicions que s'exigixen en la base segona, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  2.- La relació concreta i numerada de mèrits a valorar, acompanyada amb el formulari d'autobaremació (annex III) i la còpia compulsada dels documents que els acrediten.
  Si no es presenten els documents durant el termini de presentació d'instàncies, no seran valorats.
  3.- Un telèfon en què puguen ser localitzats en horari de matí.

  La instància haurà d'anar acompanyada amb els documents següents:

  - Fotocòpia del NIF o, si és el cas, passaport.
  - Justificant del pagament de dret d'examen.
  - Tots els documents que acreditatius dels mèrits que seran objecte de valoració en el present procés selectiu, i no s'admetran altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d'instàncies. • Lloc de presentació

  En el Registre electrònic General d'este Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  25,00€  L'abonament dels drets d'examen haurà d'ingressar-se en el compte municipal número ES71 3058 7011 9027 3270 0011.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

  1. Es concedirà una bonificació a aquelles persones que acrediten tindre la condició de minusvàlid amb la graduació següent:
  - Grau de minusvalidesa entre el 33% i el 65% ...................................... 40%
  - Grau de minusvalidesa superior al 65% ............................................... 100%

  Es consideraran persones amb minusvalidesa els qui tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
  Haurà d'acreditar-se en aplicació a l'art.2.1 del Reial Decret 1414/2006 per mitjà dels documents següents:

  - Resolució o certificat expedits per l'òrgan competent de les CCAA corresponents.
  - El grau de minusvalidesa superior al 33% s'acreditarà mitjançant una resolució o certificat expedits per l'òrgan competent de les comunitats autònomes corresponents.

  2. Es concedirà una bonificació del 90% a aquelles persones que presenten certificat del SERVEF en el qual acredite la seua situació de desempleat i de no estar percebent prestacions a nivell contributiu. Per a este últim apartat 2 de l'article 7, haurà d'aportar-se la certificació de situació laboral expedida per l'organisme competent.


 • Informació complementària

  * BORSA TREBALL.

  Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública la relació d'aprovats per orde de puntuació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. La dita relació s'elevarà al president de la Corporació, ordenada de major a menor i es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

  En el termini de 5 dies des de la publicació de la relació d'aprovats, els aspirants proposats aportaran davant de l'Administració els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria, per a ser inclosos en la Borsa de Treball.

  Els qui dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no presentaren la documentació o d'esta es deduïra que no tenen algun dels requisits exigits, no podran ser inclosos en la borsa de treball, i quedaran anul·lades totes les seues actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.