Etapa ocupació publica

Auxiliar de teleajuda domiciliària.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do;jsessionid=61F0B5DDF117B0CF8E269CC5647979E5?idAnuncio=92886


 • Data de publicació

  22/07/2017


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-87


 • Documentació / Informació

  Qui desitge participar en les corresponents proves d'accés haurà d'omplir la sol·licitud que els serà facilitada a les oficines de la Diputació de Castelló i que també estarà disponible en la pàgina web següent: www.dipcas.es/va/. S'hi adjuntarà:
  a) Fotocòpia del DNI o document equivalent, en el cas que es tracte d'estrangers o nacionals d'estats membres de la Unió Europea.
  b) El resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. Si el pagament es va efectuar per mitjà de gir postal o telegràfic, es consignarà el número de gir.
  c) Fotocòpia de la titulació exigida.
  d) Fotocòpia del permís de conduir tipus B.
  e) En el cas de sol·licitar adaptació necessària per a la realització de les proves, fotocòpia del certificat de minusvalidesa o, a falta d'això, fotocòpia de la targeta acreditativa de la condició de discapacitat en els termes regulats per l'Orde 3/2010 de 26 de març de la Conselleria de Benestar Social.
  Les persones aspirants hauran de comprometre's a jurar o prometre el que preveu l'article 62.c de la Llei 5/2015 de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i l'article 58.c de la Llei 10/2010 d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

  Les sol·licituds es dirigiran al president de la Diputació Provincial de Castelló. • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Diputació, o en la forma que determina la Llei de 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Així mateix, les sol·licituds es podran presentar en les oficines d'assessorament a municipis, dependents d'aquesta diputació, ubicades en les localitats de la província de Castelló que s'indiquen:

  12300-MORELLA, c. Sant Julià, 52.- Tel. 964-17 31 72
  12330-TRAIGUERA, c. Ample, 11.- Tel. 964-46 80 00.
  12160-BENASSAL, pl. Don Blasco, 21.- Tel. 964-44 20 00.
  12200-ONDA, pl. Espanya, 20.- Tel. 964-77 07 92
  12448-MONTANEJOS, pl. Espanya, 15.- Tel. 964-13 13 12
  12400-SOGORB, pl. Almodí 1.- Tel. 964-25 66 84


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  12,00€  El pagament d'aquests drets es podrà efectuar, per mitjà de transferència bancària al compte corrent número ES36 2038-9939-99-6000393489 que aquesta diputació té obert en BANKIA de Castelló, o per gir postal o telegràfic, en què s'indicarà clarament la plaça a què s'aspira.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.