Etapa ocupació publica

Auxiliar de teleajuda domiciliària.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/04/pdfs/BOE-A-2017-10179.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 212 de 04/09/2017.


 • Data de publicació

  04/09/2017


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-212


 • Informació complementària

  Els anuncis successius referents a aquestes convocatòries, quan es generen de conformitat amb les bases, únicament es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, així com en el tauler d'edictes i en la pàgina web (www.dipcas.es/va).