Etapa ocupació publica

Cos superior de gestió de tributs A2-30, convocatòria 2/16

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/04/pdf/2017_7240.pdf


 • Data de publicació

  04/08/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8099


 • Documentació / Informació

  Qui desitge prendre part en aquestes proves selectives ha d'omplir la sol·licitud d'una de les maneres següents:

  Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex V i que se'ls facilitarà en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex VI o en el portal de l'Administració de la Generalitat «Http:// www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i Concursos).

  Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «Http://www.gva.es» (apartat: "Atenció al ciutadà", Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: "Cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, convocatòria 2/16", tramitar amb certificat)


  SOL·LICITUD I TAXA PER ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9841 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:

  - Sol·licitud presencial: la sol·licitud l'han de presentar les persones interessades en les oficines públiques que figuren consignades en l'annex VI, una vegada omplida i abonada la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud telemàtica: la sol·licitud l'han de presentar les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la signatura electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'hagen pagat, no s'hagen signat electrònicament.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  18,80€  Els drets d'examen s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà segons la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Discapacitats» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa especial» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general obtindran una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa General» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.