Etapa ocupació publica

Metge/metgessa de família EAP (OPO 2014-15-16)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Bases i obertura de termini

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2017/10/16/pdf/2017_8840.pdf


 • Data de publicació

  16/10/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 8149


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en el concurs oposició han d'emplenar la sol·licitud que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion, per algun dels mitjans següents:

  1. Amb certificat digital, a través de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion, la persona interessada, seguint les instruccions que hi figuren, podrà emplenar la sol·licitud, pagar la taxa, en el cas de no estar-ne exempt/a, i registrar la sol·licitud per via telemàtica.

  2. Sense certificat digital, la persona interessada:
  - Ha d'omplir la instància que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion.
  - Ha d'imprimir els tres exemplars dels quals consta la sol·licitud.
  - Ha de pagar la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en la sol·licitud, per mitjà de la presentació dels tres exemplars, els quals ha de segellar l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder de l'entitat.
  - Ha d'entregar els altres dos exemplars en una de les unitats de registre especificades en el punt 3.3.
  L'acreditació del pagament de la taxa s'ha de fer, en cas de no estar-ne exempt/a, per mitjà de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es realitze l'ingrés, o per mitjà d'una certificació expedida per aquesta en què figure l'import i la data de l'ingrés.


  ATENCIÓ
  En els dos casos, la documentació que acredite els requisits per a participar en la quota de persones amb diversitat funcional, així com als efectes d'exempció o minoració de la taxa de participació per ser membre de família nombrosa general o especial, o de família monoparental general o especial, o víctima de violència sobre la dona, s'ha d'aportar físicament durant el termini de presentació de sol·licituds als registres especificats en la base 3.2 d'aquesta resolució, per mitjà de l'entrega de la fotocòpia compulsada, en el seu anvers i revers.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  La quota de persones amb diversitat funcional només estarà inclosa en el sistema d'accés pel torn lliure.

  L'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de l'exercici. Aquestes adaptacions no podran desvirtuar el caràcter de les proves, la finalitat de les quals és valorar l'aptitud dels aspirants per a les funcions pròpies de la categoria a què concorren. • Lloc de presentació

  En les unitats de registre de les següents dependències administratives:
  - 03001Alacant: c/ Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló de la Plana: c/ Hort Corders, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

  També podran presentar-se en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  26,59€  1. Via telemàtica, amb certificat digital a través de la pàgina web (http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion).

  2. Via presencial, una vegada omplida i imprimida la sol·licitud sense certificat digital a través de la pàgina web (http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion), s'abonarà la taxa en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en la dita sol·licitud.

  L'acreditació del pagament de la taxa es realitzarà, en el cas de no estar-ne exempt/a, per mitjà de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es realitze l'ingrés, o per mitjà de certificació expedida per esta en què figure l'import i la data de l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS

  Estaran exempts del pagament de la taxa:
  - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %.
  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.
  - Les víctimes d'actes de violència, la condició de les quals siga acreditada pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  BONIFICACIONS

  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudirà d'una bonificació del 50 % de la taxa.

  Amb caràcter general, gaudiran d'una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que els corresponga pagar els participants que realitzen la presentació de la sol·licitud i el pagament de la taxa, en el cas de no estar-ne exempts, per mitjans telemàtics.


 • Informació complementària

  .


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.