Etapa ocupació publica

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Urologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2017/10/24/pdf/2017_9355.pdf


 • Data de publicació

  24/10/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-núm. 8155


 • Documentació / Informació

  Cada concursant haurà d'omplir la seua sol·licitud ajustant-se necessàriament al model publicat com a annex III. Així mateix, hauran d'omplir el full de petició de places, segons el model publicat com a annex IV, indicant per ordre de preferència les destinacions que sol·liciten. També haurà d'aportar-se autobarem conforme a l'annex V.
  Junt amb la sol·licitud, totes les persones participants han d'aportar fotocopia compulsada dels documents següents:
  a) Nomenament de personal estatutari fix en la categoria a què es concursa.
  b) Qualsevol altre nomenament de què es pretenguen fer valdre els serveis prestats segons el barem.
  c) En el cas de serveis prestats en centres diferents d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, certificat d'aquests amb expressió de la categoria, expedida per l'òrgan competent.
  d) Diplomes o certificats de cursos i altres mèrits arreplegats en el barem.
  e) Els que es troben en situació de servei actiu o amb reserva de plaça han d'aportar, a més, la diligència de presa de possessió de l'última plaça exercida en propietat.
  f) Els que estiguen en situació d'excedència han d'aportar, a més, la resolució d'excedència.
  g) Els que estiguen en situació de reingrés al servei actiu amb caràcter provisional han d'aportar, a més, la resolució de reingrés al servei actiu amb caràcter provisional.
  h) Els que procedisquen de redistribució d'efectius han de presentar la resolució que acredite l'obtenció de l'última plaça exercida amb destinació definitiva.


  AUTOBAREM CONCURS DE TRASLLATS. PERSONAL FACULTATIU

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31109_BI.pdf


  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CONCURS DE TRASLLATS DE PLACES VACANTS DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31193_BI.pdf • Lloc de presentació

  Les sol·licituds, dirigides al director general de Recursos Humans i Econòmics, i degudament omplides, es podran presentar en les unitats de registre de les dependències administratives següents:
  - 03001 Alacant: carrer de Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló: carrer de l'Hort dels Corders, núm. 12.
  - 46008 València: gran via Ferran el Catòlic, núm. 74.
  També poden presentar l'esmentada documentació en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, advertint-se que tant en la instància com en el full de petició de places ha de figurar el segell de Registre.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.