Etapa ocupació publica

Cos superior gestió d'administració sociosanitària, A2-19, convocatòria 25/16.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/14/pdf/2017_10032.pdf


 • Data de publicació

  14/11/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8169


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex IV i que els serà facilitada en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex V o en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i Concursos).

  - Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es» (apartat: "Atenció al ciutadà", Guia PROP, Ocupació pública, descripció: "cos superior de gestió d'administració general, A2-19, convocatòria 25/16", tramitar amb certificat).


  Model 046-9841. Taxa per proves selectives

  http://www.chap.gva.es/web/html/portal_c.htm?nodo=Tributos_Impuestos_Declaraciones_Tasas


  SOL·LICITUT I TAXES PER ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES (DOCUMENT IMPRIMIBLE)

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/046-9841.pdf • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:

  - Sol·licitud presencial: s'ha de presentar en les oficines públiques que figuren en l'annex V, una vegada omplida i abonada la taxa. També es podran presentar en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud telemàtica: s'ha de presentar a través d'internet mitjançant la signatura electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut signades electrònicament.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  18,80€  Els drets d'examen s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà segons la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS/DESCOMPTES

  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat d'exempcions «Diversitat funcional» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això, cal assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa especial» en l'apartat d'exempcions de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general obtindran una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) en l'apartat d'exempcions «Família nombrosa general» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, senyalaran amb una ics (X) l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions establides en la base anterior hauran de presentar fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció. En cas que no es presenten en el termini indicat en la base 11, no podran ser nomenades personal funcionari de carrera de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.

 • Més documentació

  PREGUNTES FREQÜENTS

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/