Etapa ocupació publica

Cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, convocatòria 27/16.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/14/pdf/2017_10034.pdf


 • Data de publicació

  14/11/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8169


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud presencial: mitjanaçant del model que figura en l'annex IV i que se'ls facilitarà a les oficines públiques que s'esmenten en l'annex V o en el portal de l'administració de la Generalitat «Http:// www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Direcció General de Funció Pública Oposicions i concursos).

  - Sol·licitud telemàtica: per mitjà del formulari habilitat en el portal de l'administració de la Generalitat «Http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà Guia PROP, Ocupació pública Descripció: "Cos superior de Gestió en Fisioteràpia, A2-20, Convocatòria 27/16" Tramiteu amb certificat).


  Model 046-9841. Taxa per proves selectives

  http://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-sd


  SOL·LICITUT I TAXES PER ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES (DOCUMENT IMPRIMIBLE)

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/046-9841.pdf • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'hauran de presentar d'una de les maneres següents:

  - Sol·licitud presencial: es presentarà a les oficines públiques que figuren en l'annex V, una vegada s'haja emplenat i abonat la taxa. També es podran presentar de la manera prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud telemàtica: es presentarà per Internet mitjançant la firma electrònica, una vegada s'haja emplenat el formulari i efectuat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides les sol·licituds que encara que s'hagen pagat, no s'hagen firmat electrònicament.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  18,80€  Els drets d'examen s'ingressaran a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà mitjançant el justificant corresponent que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament que trie la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS/DESCOMPTES

  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Diversitat funcional».
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Família nombrosa especial».
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Família nombrosa general».
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'assenyalarà amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions establides en la base anterior hauran de presentar fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció. En el cas que no es presenten en el termini que s'assenyala en la base 11, no podran ser anomenades personal funcionari de carrera de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.

 • Més documentació

  PREGUNTES FREQÜENTS

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/