Etapa ocupació publica

Cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, convocatòria 27/16.

 • Fase: Concurs

 • Etapa: (Puntuació final [fases d'oposició i concurs]. Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/5-Notas-27-_Fconcurso-final-TL.pdf


 • Data de publicació

  26/02/2020


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I preferentment en:


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.