Etapa ocupació publica

Ajudant/a d'oficis i de serveis generals (persones amb dificultats d'integració laboral a causa de la seua capacitat intel·lectual)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7482/1640964.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC núm. 7482, de 26/10/2017.


 • Data de publicació

  26/10/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya-7482


 • Documentació / Informació

  El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'indiquen a continuació:
  a) En línia: amb targeta bancària, en «Tràmits» de gencat, una vegada enviada la sol·licitud telemàtica, emplenant
  directament l'apartat «Mitjançant targeta de crèdit/dèbit».
  b) Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitjà quan es fa la inscripció telemàticament en «Tràmits» de gencat. La carta de pagament s'ha d'imprimir i la taxa s'ha d'abonar per mitjà dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora CaixaBank, SA.
  c) Imprés de la sol·licitud: la persona aspirant haurà de presentar la instància en paper a qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora CaixaBank, SA i efectuar l'abonament corresponent.
  d) Transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic: de manera excepcional, si no es fa el pagament per algun dels mitjans mencionats en els apartats anteriors, es pot fer l'ingrés en el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357. S'hi ha de fer constar el nom i els cognoms, l'import de la taxa i el número de registre de la convocatòria.
  En cap cas el pagament a l'entitat col·laboradora substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud dins del termini establit i de la manera apropiada.
  ALTRES QUANTIES BONIFICADES.
  b) Amb la bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 19,95 euros.
  c) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 17,45 euros.
  d) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 12,45 euros.
  e) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics: 12,45 euros.
  f) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 7,50 euros. • Lloc de presentació

  a) Telemàtic: per mitjà de la pàgina web «Tràmits» de gencat (http://web.gencat.cat/va/tramits/) las sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre General Electrònic.
  b) Telemàtic assistit: les oficines d'atenció ciutadana que es mencionen a continuació prestaran un servei de presentació assistida de sol·licituds. (Veure relació d'oficines en l'ANNEX 4)
  c) Presencial: en qualsevol registre dels òrgans o oficines previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com en l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells Insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  24,90€  El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'indiquen a continuació:
  a) En línia: amb targeta bancària, en «Tràmits gencat», una vegada enviada la sol·licitud telemàtica, emplenant
  directament l'apartat «Mitjançant targeta de crèdit/dèbit».
  b) Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitjà quan es fa la inscripció telemàticament en «Tràmits gencat». La carta de pagament s'ha d'imprimir i la taxa s'ha d'abonar per mitjà dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora CaixaBank, SA.
  c) Imprés de la sol·licitud: la persona aspirant haurà de presentar la instància en paper a qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora CaixaBank, SA i efectuar l'abonament corresponent.
  d) Transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic: de manera excepcional, si no es fa el pagament per algun dels mitjans mencionats en els apartats anteriors, es pot fer l'ingrés en el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357. S'hi ha de fer constar el nom i els cognoms, l'import de la taxa i el número de registre de la convocatòria.
  En cap cas el pagament a l'entitat col·laboradora substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud dins del termini establit i de la manera apropiada.
  ALTRES QUANTIES BONIFICADES.
  b) Amb la bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 19,95 euros.
  c) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 17,45 euros.
  d) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 12,45 euros.
  e) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics: 12,45 euros.
  f) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 7,50 euros.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS
  Estan exemptes d'efectuar el pagament de la taxa les persones aspirants que, dins del termini de presentació de sol·licituds:
  a) Es troben en situació de desocupació, inscrites en les oficines de treball del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, i/o, si és el cas, del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), i no perceben cap prestació econòmica. En aquest cas, la persona aspirant només haurà d'assenyalar en l'epígraf corresponent de la seua sol·licitud aquesta circumstància i no caldrà que acredite documentalment aquesta situació.
  b) Estiguen jubilats. En aquest supòsit, la persona aspirant haurà de presentar, dins del termini de presentació de sol·licituds, la documentació que acredite aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent.
  c) Acrediten una discapacitat igual o superior al 33 %. La persona aspirant haurà de presentar, dins d'aquest termini, la documentació que acredite aquesta circumstància.
  BONIFICACIONS
  S'aplicarà la bonificació esmentada sobre l'import de la taxa d'inscripció a les persones aspirants que es troben en alguna de les situacions indicades:
  a) En els casos en què tant la presentació de la sol·licitud de participació com el pagament corresponent es facen per mitjans telemàtics en les convocatòries en què es permeta la tramitació telemàtica del procediment de participació regulat per l'Ordre 121/2003, del 14 de març, s'aplicarà una bonificació del 20%. Aquesta bonificació és acumulable a les altres bonificacions.
  b) En els casos de persones membres de famílies nombroses de categoria general, s'estableix una bonificació del 30%.
  c) En els casos de persones membres de famílies nombroses de categoria especial, s'estableix una bonificació del 50%. Les situacions dels apartats b i c s'han de complir dins del termini de presentació de sol·licituds i caldrà aportar el títol de família nombrosa, atorgat a Catalunya pel Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, o equivalent.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.