Etapa ocupació publica

Dissenyadors gràfics.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=992197&lang=ca


 • Termini

  Tancat.

  7 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 26/10/2017)


 • Data de publicació

  26/10/2017


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de les Illes Balears-131


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants que vullguen participar en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud normalitzada corresponent que hi ha en l'annex I de les bases i que estarà disponible a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i en la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.
  Les sol·licituds es dirigiran a la persona titular del Presidència del Consell Insular d'Eivissa, av. Espanya, 49, 07800 Eivissa.
  Les persones aspirants hauran d'acompanyar a la sol·licitud amb:
  - Document acreditatiu d'haver abonat la taxa per drets de participació, mitjançant el model d'autoliquidació que figura en la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat. Les persones aspirants no espanyols inclosos dins de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, hauran de presentar un document que acredite que són nacionals de la Unió Europea o d'algun estat, al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. Tots els documents hauran d'estar oficialment traduïts al castellà o al català.
  - Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana exigit en la base segona d'aquesta convocatòria.
  - Justificant original d'haver-ne satisfet els drets de participació.

  Les persones aspirants que superen la prova pràctica hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits en el termini que el tribunal determine una vegada finalitzada la primera fase de la selecció. • Lloc de presentació

  Las sol·licituds s'han de presentar al Registre General del Consell Insular d'Eivissa, al registre dels ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulària des Riu, ja que tenen signat el conveni d'integració de registres oportú, o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells Insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  18,03€  L'abonament de la taxa per dret de participació s'efectuarà mitjançant el model d'autoliquidació que figura en la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.