Etapa ocupació publica

Cos de Tècnics Superiors de Salut Pública, escala de Veterinària.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/27/BOCM-20171027-7.PDF


 • Termini

  Tancat.

  7 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT DE MADRID (BOCM núm. 256, de 27/10/2017).


 • Data de publicació

  27/10/2017


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid-256


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en la convocatòria s'han d'ajustar al model que figura com annex a aquesta ordre.
  Juntament amb la sol·licitud, en la qual s'han d'indicar amb claredat les dades personals i de contacte necessàries per a les notificacions a què done lloc la gestió de la llista d'espera, s'ha d'acompanyar amb originals o còpies confrontades del DNI, de la titulació acadèmica exigida per a accedir al cos i l'escala corresponent i de la documentació acreditativa dels mèrits valorables, incloent-hi, si és el cas, un informe de vida laboral. • Lloc de presentació

  En el Registre de la Conselleria de Sanitat, situat a les dependències del carrer Aduana, número 29, o en la forma establida en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Informació complementària

  * PUBLICACIÓ LLISTA DE CANDIDATS.
  Finalitzada la baremació, el Tribunal publicarà, en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i en els taulers d'anuncis de la Conselleria de Sanitat, la llista provisional de candidats admesos/exclosos i es podran consultar en la web de la Comunitat de Madrid. Els candidats disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per a formular les al·legacions que estimen pertinents.
  Finalitzat el termini d'al·legacions i una vegada el Tribunal assigne la puntuació definitiva, elevarà la seua proposta definitiva per a aprovar de la llista d'espera resultant pel titular de la Conselleria de Sanitat, que ordenarà la seua publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT DE MADRID.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.