Etapa ocupació publica

Tècnics/tècniques auxiliars laboratoris i tallers (codi: 2017/P/FC/C/5). Sector administració especial.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Bases i obertura de termini

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2017/10/31/pdf/2017_9442.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8160, de 31/10/2017. La publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat tindrà únicament caràcter informatiu.


 • Data de publicació

  31/10/2017


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8160


 • Documentació / Informació

  - Les persones que vulguen participar en aquestes proves selectives hauran de presentar una instància, d'acord amb model oficial, que s'haurà d'imprimir per mitjà de la pàgina d'Internet, d'accés públic, de la Universitat Politècnica de València:
  http://www.upv.es/entitats/SRH/.

  - Cada instància tindrà assignat un número de referència identificatiu que diferent.

  - S'haurà de presentar necessàriament un joc de dues còpies impreses mitjançant la pàgina d'Internet mencionada (còpies per al Servei de Recursos Humans i persona interessada).

  - A les dependències del Registre General a València i als registres del campus d'Alcoi i campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València es posarà a disposició de les persones interessades que ho demanen els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web, emplenar la instància i imprimir-la. • Lloc de presentació

  - En el Registre General de la Universitat Politècnica de València, situat en l'edifici 3F, planta baixa, al costat del Rectorat, camí de Vera, s/n, CP 46071, de València.
  - En el Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi situat a la plaça Ferrándiz i Carbonell s/n d'Alcoi.
  - En el Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia situat al carrer Paranimf, núm. 1 del Grau de Gandia.
  - En qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de correus, s'ha de fer en sobre obert, perquè el personal de correus date i segelle la instància abans de certificar-la. Si no es fa d?'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.

  Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se, en el termini expressat en la base 4.2, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran a continuació a l'organisme competent.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  15,65€

 • Exempció / Reducció taxes


  Estan exempts del pagament dels drets d'examen:

  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Cal que senyalen amb una ics (X) «Diversitat funcional» en l'apartat d'«Exempcions de la sol·licitud» .
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Cal que senyalen amb una ics (X) «Família Nombrosa Especial» en l'apartat d'«Exempcions de la sol·licitud».
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Cal que senyalen amb una ics (X) «Família Nombrosa General» en l'apartat d'«Exempcions de la sol·licitud».
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. PCal que senyalen amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions que s'estableixen han de presentar fotocòpia compulsada o confrontada dels documents acreditatius d'aquesta exempció, dins del termini de presentació de documents, de conformitat amb la base 11 d'aquesta convocatòria.


 • Informació complementària

  DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES SELECTIVES
  Els exercicis tindran lloc a la ciutat de València.
  El primer exercici es realitzarà al lloc, la data i l'hora que s'establisca en la resolució per la qual s'aprova i publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la llista definitiva d'admesos i exclosos de les proves objecte d'aquesta convocatòria, amb una antelació no inferior a quinze dies hàbils.
  Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única.
  Les persones aspirants hauran d'acreditar la seua personalitat mitjançant la presentació del document nacional d'identitat, del passaport o del permís de conduir, i no són vàlides per a aquest efecte les fotocòpies compulsades o confrontades dels documents mencionats, ni tampoc la fotocòpia de l'exemplar de la sol·licitud d'admissió a les proves de la persona interessada.

  CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ
  El nivell exigible d'aquests coneixements serà C1, C2: grau elemental o certificat equivalent.
  Els que no puguen acreditar coneixements de valencià després de la superació de les proves selectives, hauran de fer l'exercici específic que es convoque i, en la cas que el superen, hauran d'assistir als cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat s'organitzen.
  En la Universitat Politècnica de València aquests cursos els convocarà l'òrgan competent, en el termini d'un any des de la presa de possessió, i hi és obligatòria la participació fins que no s'obtinga el nivell de coneixement de valencià previst en l'apartat 2 d'aquest article.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.