Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-439.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Boletín Oficial del Estado número 13, de data 15/01/2019.


 • Data de publicació

  15/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-13