Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1988.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals, a comptar del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat» (BOE núm. 40, de 14/02/2018).


 • Data de publicació

  14/02/2018


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-Núm. 40


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, a: