Etapa ocupació publica

Tècnic/a mitjà informàtic/a especialista en sistemes.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do;jsessionid=F7C9EC1289C89BF3EEAAE2DE43A03A1E?idAnuncio=96145


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 13, de 30/01/2018.


 • Data de publicació

  30/01/2018


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-13


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en aquestes proves selectives, haurà de presentar omplit el document de "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. Autoliquidació", d'acord amb model oficial, que haurà de ser imprés des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es). Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.

  En les dependències de l'Excm. Ajuntament de Castelló (punts d'informació multimèdia), es posaran a disposició dels interessats que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a la dita pàgina web, omplir i imprimir el document.

  Juntament amb el document de "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", les persones aspirants hauran de presentar l'annex II-Full d'autobaremació omplida. • Lloc de presentació

  Una vegada formalitzada la instància i efectuat el pagament, tota aquesta documentació es presentarà al Registre General de l'Ajuntament (Pl. Major núm. 1) o en els registres de les juntes de districte nord (Pl. Primer Molí), districte sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb Joaquín Márquez), districte est (Av. Germans Bou, 17) , districte oest (Pl. Espanya s/n , antiga estació Renfe) i districte marítim (Passeig Buenavista núm. 28 ) o en la forma prevista en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  25,00€  Amb el document de Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació, ja omplit i imprés, s'efectuarà el pagament dels drets d'examen, en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.