Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/19/pdf/2018_3872.pdf


 • Data de publicació

  19/04/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8277


 • Documentació / Informació

  Instruccions per a omplir la sol·licitud telemàtica
  A l'hora d'omplir la sol·licitud, s'han de tindre en compte, a més de les instruccions que s'indiquen en el tràmit corresponent en la seu electrònica, les següents:
  a) S'hi ha de fer constar el cos, el codi, el nom de l'especialitat i el torn pel qual es participa. Així mateix, s'hi ha d'indicar la província en què preferentment es vulguen realitzar les proves.
  b) Les persones aspirants que, pel fet de complir les condicions establides, vulguen acollir-se a la reserva de diversitat funcional física o intel·lectual han d'indicar-ho en la sol·licitud i han d'adjuntar a la instància la certificació corresponent. No farà falta presentar aquest document si ha sigut elaborat per l'Administració de la Generalitat Valenciana i si expressen la seua autorització perquè les dades corresponents siguen consultades o recopilades.
  c) Amb independència del torn pel qual accedisquen, les persones amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis han d'indicar-ho en la sol·licitud, i han d'adjuntar a la sol·licitud una certificació de les adaptacions requerides expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
  d) Les persones aspirants estrangeres han de consignar en la instància la titulació al·legada, si escau, per a l'exempció de la prova prèvia prevista en la base 7.1.1, i han d'adjuntar a la instància la justificació corresponent.
  Així mateix, les persones aspirants no nacionals d'algun estat de la Unió Europea han d'adjuntar la documentació que justifique que compleixen el requisit per a poder participar d'acord amb el que preveu la base 2.1.1.a.
  e) Totes les persones aspirants han d'indicar la titulació al·legada per al compliment del requisit de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la base 7.1.2.
  f) Les persones aspirants han de declarar, si escau, i d'acord amb la base 14 d'aquesta convocatòria, que no volen ser incloses en les llistes d'aspirants per a ocupar llocs en règim d'interinitat.


  CERTIFICAT DE SERVEIS PRESTATS EN CENTRES DOCENTS NO PÚBLICS O DEPENDENTS D'ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18960_BI.pdf


  DECLARACIÓ DE MÈRITS PRESENTATS

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18961_BI.pdf • Lloc de presentació

  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu han d'omplir el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://www.sede.gva.es), i també en l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones.
  Les sol·licituds s'han d'omplir seguint les instruccions que s'indiquen, per a la qual cosa caldrà identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la seu electrònica.

  Aspirants estrangers que no disposen de NIE:
  Les persones estrangeres que compleixen els requisits de l'article 2 i no disposen de NIE, i vulguen participar en aquest procés selectiu, han d'omplir el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://www.sede.gva.es), i també en l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones.
  Aquesta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu i cada participant ha d'utilitzar-ne necessàriament tres còpies impreses per mitjà d'Internet.

  Una vegada abonada la taxa a l'entitat col·laboradora, les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per mitjà de les representacions diplomàtiques o oficines consulars espanyoles corresponents, i aquestes les remetran seguidament a l'organisme competent. S'ha d'adjuntar a la sol·licitud el comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


 • Altres formes de presentació

  Només per als aspirants estrangers que no disposen de NIE: una vegada abonada la taxa a l'entitat col·laboradora, les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per mitjà de les representacions diplomàtiques o les oficines consulars espanyoles corresponents, i aquestes les remetran seguidament a l'organisme competent. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar el comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  20,00€  Pagament per drets d'examen
  L'ingrés de l'import s'ha d'efectuar mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de presentació de sol·licituds.
  La falta del pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de la persona aspirant.
  De conformitat amb el que es disposa en els articles, 14.4-2, 14.4-5 i 14.4-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, els drets d'examen són els següents:
  Personal d'ingrés al cos de mestres: 20,00 €
  Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general: 9,00 €
  Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial: exempts
  Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %: 3,40 €
  Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona: 3,40 €
  Les persones aspirants que estiguen exemptes del pagament de la taxa, o tinguen dret a la reducció d'aquesta, han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació acreditativa del dret a l'exempció o a la reducció.
  De conformitat amb el que estableix l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, no es tornaran les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les persones aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a elles.


 • Informació complementària

  Per a dubtes sobre la tramitació telemàtica:
  - Adreça electrònica: generalitat_en_red@gva.es
  - Telèfon incidències: 961040504

  Per a consultes sobre la convocatòria:
  - seleccion_edu@difusio.gva.es


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.

 • Més documentació

  Instruccions tramitació telemàtica

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/