Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [bases])

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/20/pdf/2018_3915.pdf


 • Data de publicació

  20/04/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8278


 • Documentació / Informació

  OPOSICIONS 2018 - CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. • Informació complementària

  La realització de la primera prova de la fase d'oposició per a les persones aspirants en els procediments d'ingrés lliure i de reserva de persones amb diversitat funcional tindrà lloc a partir del dia 26 de juny de 2018. L'hora i el lloc on es realitzarà la primera part de la prova, així com la distribució d'aspirants per tribunal, es determinaran en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses.