Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/10/pdf/2018_4555.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Presentació de reclamacions a les llistes provisionals de l'oposició de mestres 2018: DE L'11 Al 24 DE MAIG (DOGV NÚM. 8291, de 10/5/2018).

  Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió.

  Així mateix, aquelles persones aspirants que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals podran manifestar-ho en el mateix termini.


 • Data de publicació

  10/05/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8291


 • Lloc de presentació

  Amb caràcter general, les reclamacions s'han de dirigir a la Direcció General de Centres i Personal Docent, i s'han de presentar per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://www.sede.gva.es, i en l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/oposiciones.
  També es podrà realitzar des de l'enllaç que es troba en l'apartat "MÉS DOCUMENTACIÓ".

  Les persones que per error van utilitzar una altra via, o les que no apareguen en cap de les llistes, podran presentar la reclamació utilitzant el formulari normalitzat "RECLAMACIÓ SOBRE LES LLISTES PROVISIONALS", en els registres indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Més documentació

  Guia d'usuari per al tràmit telemàtic de la Reclamació a les llistes provisionals d'admesos i exclosos - Oposicions 2018

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Presentació de reclamacions a les llistes provisionals de l'oposició de mestres 2018.

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/