Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: Convocatòria realització prova

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/pruebas-de-idiomas


 • Data de publicació

  15/05/2018


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  OPOSICIONS 2018 - RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d'avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres. • Informació complementària

  Les persones aspirants que, entre el 4 de maig de 2018, data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 12/2018, i l'esmentada data de 19 de maig de 2018, hagen obtingut i se'ls haja expedit el certificat de nivell C1 de valencià, d'acord amb el que preveu l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, i l'Ordre 7/2017, de 2 de març, les dues de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, hauran de presentar-se el dia, a l'hora i en el lloc assenyalats en el paràgraf anterior davant del tribunal, amb l'original i una còpia del certificat esmentat.