Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: Presentació de documents. Oferta places vacants.

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/resultados-procedimiento-selectivo


 • Data de publicació

  25/07/2018


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Informació complementària

  Les persones aspirants que superen el procediment selectiu i siguen nomenades funcionàries en pràctiques podran accedir a l'adjudicació d'inici de curs - funcionaris de carrera i en pràctiques el dia 25 de juliol de 2018 a les 19 hores.
  Les persones participants dels procediments selectius de l'oposició 2018 que superen la fase oposició i no siguen seleccionades, o bé que només hagen aprovat la primera prova (parts A i B), podran accedir a l'adjudicació d'inici de curs - adjudicació contínua el dia 25 de juliol de 2018 a les 19 hores.

  En el termini d'un mes, a comptar de l'endemà del dia en què es faça pública la llista de persones aspirants seleccionades, aquestes hauran de presentar la documentació requerida en la convocatòria.

  Les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu de mestres 2018 han d'haver registrat el requisit lingüístic (Certificat de Capacitació o Diploma de Mestre en Valencià) en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de les 13 hores del dia 27 de juliol de 2018, o no se li adjudicarà cap lloc.

  TRÀMIT LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ I ALTA EN NÒMINA:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19626&version=amp