Etapa ocupació publica

Auxiliar administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=96523


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils des de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 25, de 27/02/2018.


 • Data de publicació

  27/02/2018


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-25


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar la participació en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president de la Corporació.

  S'ha de presentar la sol·licitud acompanyada de:
  - Fotocòpia del DNI o NIE o, si és el cas, passaport compulsat.
  - Justificant bancari d'ingrés en concepte de drets d'examen.
  - Curriculum vitae de l'aspirant, per a valorar en la fase de concurs.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen als efectes de valoració en la fase de concurs.
  - Declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment, en el cas que foren seleccionades, i que s'ha de presentar d'acord amb el model de l'annex I.
  - Curriculum vitae de l'aspirant, per a valorar en la fase de concurs.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen als efectes de valoració en la fase de concurs.
  - Declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment, en el cas que foren seleccionades, i que s'ha de presentar d'acord amb el model de l'annex I. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, els dies laborals de 9 a 14 hores.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  18,80€  El pagament ha d'efectuar-se en el compte corrent núm. ES37 3157-7486-94-2720002824 que l'Ajuntament té obert en Caixa Xilxes (Caja Rural la Junquera), i s'hi ha de fer constar expressament que el pagament que es realitza per drets d'examen és per a participar en la convocatòria de la borsa de treball per a cobrir vacants d'auxiliar administratiu.


 • Informació complementària

  * Les bases íntegres es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com en la pàgina web (http://www.xilxes.es) i Seu Electrònica (http://xilxes.sedelectronica.es)

  * Aquesta borsa de treball tindrà una vigència màxima de dos anys.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.