Etapa ocupació publica

Convocatòria 12/2018. Concurs de trasllats cos A1-20, superior tècnic en psicologia de l'Administració de la Generalitat. (Baremo tipus 2)

 • Fase: Valoració de mèrits

 • Etapa: Llista provisional - Al·legacions

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/C12-18Edicto_y_Adjudic-prov.pdf


 • Data de publicació

  29/06/2018


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  TRÀMIT DE PRESENTACIÓ D' AL·LEGACIONS Y DOCUMENTACIÓ:
  1) Per certificat digital entrar en la següent URL:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp
  Podrà annexar la documentació acreditativa que desitje.

  2) Per registre en un centre PROP.
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp

  El formulari està al seu abast en Impresos associats a la URL d'abans. • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I preferentment en:


 • Més documentació

  TRÀMIT DE PRESENTACIÓ D' AL·LEGACIONS Y DOCUMENTACIÓ:

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/