Etapa ocupació publica

Agent de Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=97923


 • Data de publicació

  01/05/2018


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-52


 • Documentació / Informació

  Els aspirants que desitgen prendre part en la convocatòria han d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex I.

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'alcalde president, o s'han de presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds, i només poden demanar-ne la modificació mitjançant un escrit motivat, dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.

  A la instància s'han d'adjuntar els documents següents:
  - Còpia del justificant o resguard acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés de la taxa. Cal presentar, si és el cas, el resguard del gir postal o telegràfic del seu abonament, i s'hi ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés. La no-inclusió en la llista d'aspirants admesos atorga el dret al reintegrament de la quantitat ingressada, amb la sol·licitud prèvia expressa de la persona interessada.
  - Fotocòpia del DNI. • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, a:


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  200,00€  El pagament s'ha d'efectuar per mitjà d'autoliquidació, a través de l'entitat bancària col·laboradora Cajamar, en el número de compte ES75 3058 7418 5227 3200 0026.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.