Etapa ocupació publica

Agent de Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8526.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado, de data 22/06/18.


 • Data de publicació

  22/06/2018


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-151


 • Informació complementària

  Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siga procedent de conformitat amb les bases, es faran públics en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la seua seu electrònica en http://montanejos.sedelectronica.es/info.0.