Etapa ocupació publica

Agent Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7858.pdf


 • Termini

  Tancat.

  CORRECIÓ DEL TERMINI: el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, en lloc de naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat», i publicades el dia 12 de juny de 2018 («BOE» núm 142).


 • Data de publicació

  12/06/2018


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-142