Etapa ocupació publica

Cos superior tècnic d'administració general A1-01. Convocatòria 31/16. Cos superior tècnic d'administració general. (Torn lliure)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/24/pdf/2018_4678.pdf


 • Data de publicació

  24/05/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8302


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud electrònica: per a tramitar la sol·licitud electrònicament cal posseir un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CLAU.
  La sol·licitud es tramitarà electrònicament mitjançant el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es» (Apartat: 'Atenció al ciutadà', 'Guia PROP', 'Ocupació pública', descripció: 'cos superior tècnic d'Administració General, A1-01, convocatòria 31/16', tramitar amb certificat) i fer el pagament telemàtic de la taxa fixada.
  No seran vàlides les sol·licituds que, tot i que s'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La tramitació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  - L'ompliment i la inscripció en línia
  - El pagament electrònic de taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  - Sol·licitud semipresencial: s'omplirà el formulari (model 046) habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es», apartat: 'Atenció al ciutadà', 'Guia PROP', 'Ocupació pública', descripció 'cos superior tècnic d'Administració General, A1-01, convocatòria 31/16', tramitar sense certificat.

  Una vegada omplit el formulari, si s'ha optat per la modalitat de pagament en entitat bancària, es validarà, es descarregarà, se signarà i, una vegada abonada la taxa fixada, es tramitarà.

  - Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o tramitar la sol·licitud electrònicament. En aquest cas, s'hi podrà presentar la sol·licitud en el model de l'annex IV (recolliu l'imprés en les oficines PROP), una vegada omplit i abonada la taxa fixada.


  Model 046-9841. Taxa per proves selectives

  http://www.chap.gva.es/web/html/portal_c.htm?nodo=Tributos_Impuestos_Declaraciones_Tasas • Lloc de presentació

  - Sol·licitud electrònica: Per a tramitar la sol·licitud electrònicament cal posseir un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CLAU.
  La sol·licitud es tramitarà electrònicament mitjançant el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es» (Apartat: 'Atenció al ciutadà', 'Guia PROP', 'Ocupació pública', descripció 'cos superior tècnic d'Administració General, A1-01, convocatòria 31/16', tramitar amb certificat) i amb el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5.
  No seran vàlides les sol·licituds que, tot i que s'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La tramitació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  - L'ompliment i la inscripció en línia
  - El pagament electrònic de taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  - Sol·licitud semipresencial: S'omplirà el formulari (model 046) habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es», apartat: 'Atenció al ciutadà', 'Guia PROP', 'Ocupació pública', descripció 'cos superior tècnic d'Administració General, A1-01, convocatòria 31/16', tramitar sense certificat.
  Una vegada omplit el formulari, si s'ha optat per la modalitat de pagament en entitat bancària, es validarà, es descarregarà, se signarà i, una vegada abonada la taxa fixada, es presentarà en les oficines públiques que figuren en l'annex V o com es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que s'haja optat en la sol·licitud per la modalitat de pagament telemàtic, una vegada efectuat aquest amb targeta de dèbit, crèdit, Visa o Mastercard, es validarà, es descarregarà, se signarà i es presentarà en les oficines públiques que figuren en l'annex V o com es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud presencial: Excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud electrònicament. En aquest cas, s'hi podrà presentar la sol·licitud en el model de l'annex IV (recolliu l'imprés en les oficines PROP) una vegada omplit i abonada la taxa que es fixa en la base 5, en les oficines públiques que figuren en l'annex V o com es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,00€  El pagament de la taxa s'efectuarà:
  - Si s'opta per la sol·licitud electrònica, el pagament s'efectuarà electrònicament.
  - Si s'opta per la sol·licitud semipresencial, el pagament s'efectuarà en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'imprés, o telemàticament amb una targeta de dèbit, crèdit, Visa o Mastercard sense certificat de signatura digital.
  - Si s'opta per la sol·licitud presencial, el pagament s'efectuarà en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'imprés.

  L'abonament de la taxa s'ha de justificar:
  - En el cas de pagament amb targeta, amb el justificant de pagament que s'haurà de descarregar en presentar la sol·licitud semipresencial i que es presentarà juntament amb aquesta.
  - En cas d'abonament en una entitat bancària col·laboradora, en l'imprés de sol·licitud semipresencial i presencial (model 046 o sol·licitud de l'annex IV) ha de constar que s'ha efectuat l'ingrés corresponent mitjançant la validació per l'entitat en la qual s'efectue l'ingrés, per mitjà de certificació mecànica o, en defecte d'això, segell i signatura, llevat que hi concórrega una de les causes d'exempció establides en la base 5.2 i es faça constar en l'imprés de sol·licitud.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS
  a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat 'Altres dades segons la convocatòria', exempcions 'Família nombrosa especial' de la sol·licitud.
  b) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat 'Altres dades segons la convocatòria', 'Altres', de la sol·licitud del model de l'annex IV.
  c) Els contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat 'Altres dades segons la convocatòria', exempcions 'Diversitat funcional' de la sol·licitud.
  d) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat 'Altres dades segons la convocatòria' de la sol·licitud electrònica i semipresencial, 'Altres', de la sol·licitud del model de l'annex IV

  BONIFICACIONS
  a) Els membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat 'Altres dades segons la convocatòria', exempcions 'Família nombrosa general' de la sol·licitud.
  b) En el cas que la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es duga a terme telemàticament es gaudirà d'una bonificació del deu per cent de la quota íntegra, acumulable a la fixada en la lletra anterior.