Etapa ocupació publica

Escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/16.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/24/pdf/2018_4680.pdf


 • Data de publicació

  24/05/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8302


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud electrònica: per a presentar la sol·licitud per via electrònica cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.
  La sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica omplint el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat, http://www.gva.es, en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació Pública", descripció: "APF-01-0l, subalterns, convocatòria 33/16", tramitar amb certificat) i caldrà assenyalar amb una ics (X) l'apartat "Altres dades segons la convocatòria", exempcions "Diversitat Funcional" de la sol·licitud.
  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  - L'ompliment i la inscripció en línia.
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  - Sol·licitud semipresencial: s'ha d'omplir el formulari model 046 habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es», en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", descripció "APF-01-0l, subalterns, convocatòria 33/16", tramitar sense certificat.
  Una vegada omplit el formulari (omplir i validar), s'ha de descarregar, signar, imprimir i presentar.

  - Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud de manera electrònica, es podrà presentar la sol·licitud en el model recollit en l'annex III (caldrà recollir l'imprés en les oficines PROP) una vegada omplit, en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  Model 046-9841. Taxa per proves selectives

  http://www.chap.gva.es/web/html/portal_c.htm?nodo=Tributos_Impuestos_Declaraciones_Tasas • Lloc de presentació

  - Sol·licitud electrònica: per a presentar la sol·licitud per via electrònica cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE. La sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica, per a la qual cosa cal omplir el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat, http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", descripció: "APF-01-0l, subalterns, convocatòria 33/16", tramitar amb certificat) i s'haurà d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat "Altres dades segons la convocatòria", i exempcions "Diversitat Funcional" de la sol·licitud.
  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  - L'ompliment i la inscripció en línia.
  - El registre electrònic de la sol·licitud
  - Sol·licitud semipresencial: s'ha d'omplir el formulari model 046 habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es», en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", descripció "APF-01-0l, subalterns, convocatòria 33/16", tramitar sense certificat.
  Una vegada omplit el formulari (omplir i validar), s'ha de descarregar, signar, imprimir i presentar en les oficines públiques que figuren relacionades en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud de manera electrònica, es podrà presentar la sol·licitud en el model recollit en l'annex III (caldrà recollir l'imprés en les oficines PROP) una vegada omplit, en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Exempció / Reducció taxes


  De conformitat amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, estan exemptes del pagament de la taxa les persones discapacitades aspirants a participar en aquest procés selectiu, per a la qual cosa caldrà assenyalar amb una ics (X) l'apartat "Altres dades segons la convocatòria" i exempcions "Diversitat funcional" de la sol·licitud.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.