Etapa ocupació publica

Agents de la policia local.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=98329


 • Data de publicació

  22/05/2018


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-61


 • Documentació / Informació

  Presentació de la instància d'acord amb el model oficial de sol·licitud, que estarà a la disposició del l'aspirant en l'Oficina de Registre de l'Ajuntament (situada a la plaça d'Espanya, núm. 5), en la pàgina web municipal (www.xilxes.es) i/o en la seu electrònica.
  Les instàncies s'han d'adreçar al Sr. Alcalde President de la corporació.

  La instància s'ha d'acompanyar de:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació requerida.
  c) Certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la capacitat que té l'aspirant per a concórrer a les proves físiques exigides en aquestes bases, així com que no es troba impedit o incapacitat per a l'accés a la funció pública, tot això d'acord amb l'Ordre de 23 de novembre de 2005. Aquest certificat ha de ser l'original o la còpia compulsada i el període de vigència que té, a aquests efectes, és de tres mesos, a comptar de l'endemà de la data de la seua expedició.
  d) Fotocòpia compulsada del permís de conducció requerit.
  e) Declaració jurada, en la qual es formalitze el compromís de portar armes de foc i, si cal, utilitzar-les.
  f) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen. • Lloc de presentació

  Al Registre General de l'Ajuntament o a través d'algun dels mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  102,00€  L'aspirant ha d'ingressar la taxa en el compte ES37 3157 7486 9427 2000 2824, i hi ha d'indicar el procés selectiu al qual correspon l'ingrés. En cas que s'ingressen els drets d'examen per mitjà d'un gir postal o telegràfic, els aspirants hi han de fer constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu al qual correspon, així com el compte corrent d'ingrés (ES37 3157 7486 9427 2000 2824, de la Caixa Rural La Jonquera de Xilxes, S. Coop. de Crédito V).

  Els drets d'examen s'han de satisfer dins del termini reglamentari, és a dir, el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria del procés selectiu.