Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001e000039df434e9d3a000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  29/05/2018


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-102


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la convocatòria s'han de dirigir a la Senyora Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament d'Alcàsser.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen. • Lloc de presentació

  Al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  150,00€  L'ingrés es pot efectuar directament o mitjançant una transferència en el compte de la Caixa, amb el codi d'identificació 2100 7195 01 2200007835, del qual és titular l'Ajuntament d'Alcàsser o, si escau, per gir postal o telegràfic, per a la qual cosa s'ha d'especificar en tots els casos «Agents Policia Local» juntament amb la identificació de la persona aspirant que efectua l'ingrés.

  Els esmentats drets d'examen només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.